Powered by Smartsupp

Zejména u dnešních motorů, kdy jsou již často do vinutí osazovány také PTC termistory, sloužící k rychlému vyhodnocení aktuální teploty v motoru, je velmi výhodné používat termistorová relé jako TER-7 apd. Relé pak kontrolují teplotu vinutí prostřednictvím zabudovaného PTC. Odpor takového čidla vně motoru se ve studeném stavu pohybuje do 1,5 kΩ. Při nárůstu teploty se jeho odpor prudce zvyšuje a při překročení hranice 3,3 kΩ kontakt výstupního relé vypne (většinou stykač ovládající) motor. TER-7 má například hlídání poruchy čidla, která kontroluje přerušení a odpojení čidla. Dalším bezpečnostním prvkem je funkce PAMĚŤ. Ta při překročení teploty (a vypnutí výstupu) ponechává výstup v chybovém stavu až do zásahu obsluhy. Obsluha má samozřejmě k dispozici při vzniku takového stavu tlačítko reset.

Hlídání přehřívání vinutí pomocí termistorů patří sice mezi velmi efektivní ochrany, ale vlivem teplotní závislosti zde dochází k určitým zpožděním vyhodnocení. Tuto ochranu je vhodné doplňovat například o hlídače výpadku fází, či případně hlídání přerušení pracovního vodiče. Pokud je požadováno hlídání podpětí, či sledu fází, nebo asymetrie, je žádoucím instalovat multi-monitorovací zařízení, zmiňme například HRN-43, (porovnání mezi-fázového napětí), nebo jeho variantu HRN-43N (principem pracující na porovnávání jednotlivých fází vůči pracovnímu vodiči „N“, kde sleduje tedy i jeho přerušení.

Zajímavou oblastí jsou dále ochrany pracující na vyhodnocení aktuálního účiníku cos ϕ.
Monitorování odlehčení, či naopak přetížení (motory, čerpadla aj.), kdy při nadměrné zátěži může vzniknout stav, kdy do zařízení je sice dodávána energie, ta ovšem nestačí například provozu rotačních strojů, a vinutí je namáháno nadměrně, nad stavenou mez, což může vést až k zastavení stroje, či spálení motoru. 

U čerpadel je stav pro změnu opačný. Pokud běží čerpadlo naprázdno,a není dostatečně zatíženo a chlazeno, může dojít vlivem jeho nepřiměřených otáček k poškození. Čerpadla vybavována plovoucí sondou tak nemusí v případě jejího zaseknutí vypnout, proto je dobré jistit jeho funkci právě podobným zařízením. K tomuto účelu je možné využít hlídač účiníku COS-2
Přístroj má při zapnutí takzvaný čas pro eliminaci chybového stavu (rozběh motoru), který je signalizován blikající žlutou LED, po tuto dobu jsou výstupy trvale sepnuty. A v případě, že je odpojena zátěž, tato LED svítí a opět jsou obě relé sepnuta. V případě, že je (Cos-φ-max) nebo (Cos- φ -min) rozepne patřičný výstup pro horní, či spodní úroveň. 

Záleží tedy skutečně na požadované ochraně konkrétních strojů. V závislosti na dané aplikaci můžeme vytipovat i další monitorovací a odpínací zařízení. Bez instalace ochranných prvků vzniká nemalé riziko, mysleli jsme někdy na to, jak velké?