Powered by Smartsupp

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost retaillogic s.r.o., IČ: 07999321 se sídlem Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112961 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž
email: office@retaillogic.cz
telefon: +420 775 863 797

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace na e-shopu.
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě registrace k odběru novinek a marketingových sdělení. 
 • Osobními údaji se rozumí:
  • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, průkaz totožnosti, přihlašovací údaje do našeho e-shopu tj. login a heslo);
  • Kontaktní údaje – údaje umožňující Vás kontaktovat (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa);
  • Údaje o nákupech a naší obchodní spolupráci (např. historie nákupů, platební údaje, bankovní spojení, platební karta, atd.);
  • Hlasový záznam (je-li hovor na zákaznickém centru naší společnosti nahráván);
  •  Síťové identifikátory v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací - při využívání našich webových stránek, aplikací či e-shopu používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení (soubory cookies a podobné technologie), shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa či jiné jedinečné identifikátory Vašeho zařízení, model hardware, verze operačního systému, údaje o mobilní síti, protokoly serverů, adresa internetového protokolu, datum a čas Vašeho požadavku), údaje o poloze (IP adresa, systém GPS, přístupové body sítě WI-FI nebo vysílač mobilních sítí).
  • Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči naší společnosti;
  • Další údaje, jejichž zpracování naší společnosti ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje správce zpracovává za těmito účely:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Zákonným důvodem je splnění smlouvy. Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy či jednání o podmínkách smlouvy, i kdyby následně nebyla sjednána;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, a to na základě těchto zákonných důvodů:
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), a to dřívějším zákazníkům správce prostřednictvím elektronické pošty při splnění dalších podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kdykoliv můžete zasílání dalších marketingových e-mailů odmítnout;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v případě, že dosud nedošlo k objednávce zboží nebo služby; anebo v případě přímého marketingu jiným způsobem než prostřednictvím mailu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat;
 • plnění dalších zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele);
 • výkon nebo obhajoba právních nároků správce. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (realizaci objednávky) a všech souvisejících zákonných povinností. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu, na kterou byl vysloven Váš souhlas nebo do jeho odvolání, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
 • po dobu, kterou stanoví právní předpis České republiky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě zákonné povinnosti,
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (do uplynutí promlčecí doby 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou
 • osoby podílející se na dodání zboží / služeb (např. dopravci) a na realizaci plateb na základě smlouvy – tyto osoby se samy stávají správci Vašich osobních údajů,
 • osoby poskytující správci IT služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • osoby poskytující správci marketingové služby,
 • osoby poskytující správci služby k ochraně jeho práv a zájmů (právní zástupce, pojišťovna aj.),
 • další osoby jimi mohou být, pokud to ukládá právní předpis České republiky.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 • V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu správce, máte tato zvláštní práva:
 • právo vznést námitku proti přímému marketingu dle čl. 21 odst. 2 GDPR
 • právo vznést námitku proti ostatním zpracováním založeným na oprávněném zájmu dle čl. 21 odst. 1 GDPR

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na informace a vysvětlení,
 • právo na opravu, respektive doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na webu: www.uoou.cz.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zámky, hesla, šifrování dat a zálohování dat.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 • Seznámení s těmito podmínkami stvrzujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky jednostranným prohlášením změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky jsou platné od 19. 1. 2020.